"PMH (angl. Positive mental health) skalė, kurią sudaro 9 teiginiai, yra trumpas, vieno faktoriaus, į asmenį orientuotas klausimynas, skirtas įvertinti asmens pozityvią psichikos sveikatą (Lukat et al. 2016). Pozityvios psichikos sveikatos konstruktas apima emocinius, psichologinius ir socialinius psichologinės gerovės aspektus. Žmonės, kurie yra psichologiškai sveiki, paprastai yra linkę palaikyti stabilius santykius, savo gyvenimą mato kaip turintį tikslą ir kryptį, patiria daugiau teigiamų emocijų ir yra labiau linkę priimti save tokius, kokie jie yra. PMH skale daugiausiai yra vertinami emociniai, tačiau ir psichologiniai bei socialiniai psichologinės gerovės aspektai. Psichometriniais tyrimais yra patvirtina, kad savižina paremtą PMH skalę sudaro vienas faktorius, kad skalė pasižymi aukštu vidiniu suderintumu ir pakartotinio matavimo patikimumu, stipriu parametrų ekvivalentiškumu skirtingose grupėse bei skirtingais vertinimo momentais, taip pat aukštu konvergentiniu ir diskriminantiniu validumu bei jautrumu terapiniams pokyčiams skirtingose imtyse. Tyrimo dalyviai vertina skalės teiginius (pvz., „ Dažnai būnu džiugus (-i) ir geros nuotaikos”; “Mėgaujuosi savo gyvenimu”; “Man gerai sekasi pasirūpinti savo poreikiais”; “Mano emocinė ir fizinė savijauta gera”) 4 balų Likert tipo skale nuo 0 (nesutinku) iki 3 (sutinku). Teiginių įverčiai yra sumuojami, o aukštesnis balas reiškia geresnę pozityvią psichikos sveikatą.“

 

Dr. Inga Truskauskaite-Kuneviciene (Vilnius University)