Devetoajtemska PMH-skala je kratki, jednodimenzionalni instrument orijentisan na ispitanika kojim se procenjuje pozitivno mentalno zdravlje (Lukat et al. 2016). Koncept pozitivnog mentalnog zdravlja kombinuje najviše emocionalni aspekt, ali takođe i psihološki i socijalni aspekt blagostanja u generalni konstrukt. Osobe koje su mentalno zdrave imaju stabilne odnose sa drugima, vide svrhu i put u svom životu, doživljavaju više pozitivnih emocija i više sebe prihvataju takve kakve su. U skladu sa koncepcijom pozitivnog mentalnog zdravlja, PMS-skala obuhvata najviše emocionalni aspekt blagostanja, ali i psihološki i socijalni aspekt. Psihometrijskim analizama je potvrđeno da je skala jednodimenzionalna s visokom internom konzistencijom, dobrom test-retest pouzdanošću, skalarnom invarijatnošću u odnosu na različite uzorke i tokom vremena, dobru konvergentnu i diskriminativnu validnost kao i senzitivnost (osetljivost) na terapeutske promene u uzorcima s veoma različitim kulturološkim i socio-ekonomskim prilikama. Ispitanici odgovaraju na tvrdnje kao što su “Često sam bezbrižan i raspoložen; Uživam u svom životu; Uspevam da zadovoljim svoje potrebe; U dobrom sam fizičkom i emocionalnom stanju.” na 4-stepenoj Likertovoj skali od 0 (ne slažem se) do 3 (slažem se). Ajtemski skorovi se kombinuju u sumacioni skor pri čemu viši skor ukazuje na više pozitivno mentalno zdravlje.

Prevod skale je uradila prof. dr Bojana Dinić.